fbpx

Hrvatska (ne) može isplatiti odštetu Gotovini i Markaču

Za razliku od predsjednika Josipovića, odvjetnici sumnjaju u mogućnost dobivanja obeštećenja, a u prilog tom tumačenju ide i podatak da do sada ni jedna pravomoćno oslobođena osoba, a bilo ih je 13, nije ostvarila to pravo

Oslobođeni generali Ante Gotovina i Mladen Markač imaju pravo na obeštećenje za vrijeme koje su proveli u pritvoru Haškoga suda. Tako smatra predsjednik Republike Ivo Josipović, a taj je svoj stav iznio u emisiji “S predsjednikom uz kavu” Hrvatskoga radija. Josipović je ustvrdio da misli da Gotovina i Markač u načelu imaju pravo od obeštećenje, a u prilog svojoj tezi naveo je mogućnost svrhovitog tumačenja Zakona o kaznenom postupku koji predviđa naknadu pravomoćno oslobođenim osobama koje su bile u pritvoru. No, takvu mogućnost ne predviđa niti jedan dokument, dakle ni Statut ni Pravilnik o postupku i dokazima Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i niti jedna pravomoćno oslobođena osoba dosad nije ostvarila pravo na naknadu za vrijeme provedeno u pritvoru.

Josipovićevo tumačenje
Moguće je da je Josipović, kada se pozivao na svrsishodno tumačenje propisa, smatrao da je obeštećenje moguće zato što su i hrvatski političari govorili da je Haški sud i hrvatski sud, zbog čega je usvojen i poseban Ustavni zakon o suradnji s tim sudom, te na činjenicu da je Republika Hrvatska aktivno sudjelovala u postupcima protiv Gotovine i Čermaka, primjerice uhićenjem, izručenjem, ali i suradnjom sa Haškim sudom. Uporište za svoju tvrdnju Josipović može tražiti i u Ustavu koji u članku 25. stavak 4. propisuje da “svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen ima, u skladu sa zakonom, pravo na odštetu i javnu ispriku”, ali i u međunarodnopravnim dokumentima koji su sastavni dio hrvatskog pravnog sustava. Konkretno je riječ o Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima UN-a koji u članku 9. stavak 5. propisuje da “svatko tko je bio žrtva nezakonitog uhićenja ili pritvora, mora imati izvršivo pravo na odštetu” i o Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koja u članku 5. stavak 5 propisuje da “svatko tko je žrtva uhićenja ili pritvaranja suprotno odredbama ovoga članka ima izvršivo pravo na odštetu”. Što se tiče uhićenja Gotovine i Markača, oni nisu uhićeni nezakonito, ali temeljem pravomoćne presude može se zaključiti da su uhićeni neosnovano.

Odvjetnici s bogatim kaznenopravnim iskustvom, za razliku od Josipovića koji je na Pravnom fakultetu predavao kazneno procesno pravo i međunarodno kazneno pravo, ne dijele predsjednikov stav.

Odvjetnici skeptični
Veljko Miljević smatra da za to nema pravnog temelja, jer Gotovini i Markaču nije suđeno u Hrvatskoj nego pred Haškim sudom, a obeštećenje nije dobila niti jedna dosad pravomoćno oslobođena osoba. Za Miljevića je to “novo teleološko tumačenje koje možda obuhvaća neke elemente koji su izvan prava”. Za Višnju Drenški Lasan pitanje je kome bi trebalo postaviti takav zahtjev za obeštećenjem.

– Oni su bili u pritvoru Haškog suda i odgovornost za to snosi ICTY, kazala je Drenški Lasan i dodala da sumnja da je moguće tumačenje Zakona o kaznenom postupku u smjeru u kojem ga tumači Josipović. U slučaju da Gotovina i Markač odluče zatražiti obeštećenje pomoću takvog tumačenja Zakona, morali bi se obratiti Ministarstvu pravosuđa, a ako se s njim ne uspiju nagoditi, pokrenuti postupak pred općinskim sudom, kazala je Drenški Lasan.

Izvor: Zadarski list