fbpx

Ministarstvo dostavilo popis građevina koje će se uklanjati na Viru

Danas 19. veljače 2013. nastavlja se akcija uklanjanja bespravno izgrađenih građevina. Trenutno se uklanjanje vrši na području Zadarske županije točnije otoka Vira i predviđa se da će akcija trajati tjedan dana. Na navedenom području u planu je uklanjanje 10 građevina.

U ovoj se fazi uklanjaju građevine koje nemaju uvjeta za legalizaciju prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, bilo da vlasnici nisu u roku podnijeli zahtjev, bilo da su građevine građene nakon orto foto snimke tj. 21.6.2011., bilo da su izgrađeni samo temelji, a uvjet je propisan Zakonom da građevina bude izgrađena najmanje do jedne etaže, bilo da se nalaze na lokacijama na kojima legalizacija nije moguća tj. isključena je člankom 6 Zakona itd.

Na terenu se uz građevinske inspektore nalaze i policijski službenici te ugovorni izvođač Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Građevinska inspekcija započet će sa pregledom terena da sazna da li je vlasnik ili investitor nekog od predviđenih objekata za uklanjanje započeo sa rušenjem ili ga je već uklonio.

ZADARSKA ŽUPANIJA
INVESTITOR: S.C.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija: otok Vir, predjel “Velika slatina”, k.č. 2381/1, k.o. Vir
Namjena i veličina: stambena građevina na betonskoj podlozi 8,02 m x 6,02 m, katnosti P
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: N.Z.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija: na otoku Viru, na dijelu k.č. 13914 k.o. Vir
Namjena i veličina: betonski plato tlocrtne veličine 6,97 x 6,05m sa nadstrešnicom i betonski plato tlocrtne veličine 3,45 x 2,45 + 1,00 x 1,25m sa prizemnom građevinom – spremištem tlocrtne veličine 3,45 x 2,20 metara
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: J.L.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija: na otoku Viru, na dijelu k.č. 13914 k.o. Vir
Namjena i veličina: betonski plato tlocrtne veličine 6,00 x 5,60 + 3,50 x 1,85 m, na kojem je postavljena kamp kućica i betonski plato tlocrtne veličine 2,35 x 1,20 m sa prizemnom građevinom istih tlocrtnih dimenzija
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: S.B.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija na otoku Viru, na dijelu k.č. 13914 k.o. Vir
Namjena i veličina: stambena građevina katnosti P+1 kat ukupne tlocrtne veličine 6,52 x 7,40 m razvedenog oblika sa vanjskim stubištem tl.vel.3,10 x 1,00 m, betonski plato tlocrtne veličine 1,30 x 1,08 metara sa prizemnom građevinom – vanjski tuš tlocrtne veličine1,20 x 1,03 m, betonski plato tlocrtne veličine 5,65 x 2,75 m, nogostupi tlocrtne veličine 6,52 x 0,50 m, 2,46 x 0,70 m, te 3,10 x 1,00 + 2,00 x 1,00 m
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: J.A.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir,predio Velika Slatina k.č.2189/14 k.o.Vir
Namjena i veličina: betonska podloga 3,75×1,15+1,3×7,90,građevina dimenzija 2,45×5,65m-P
Stanje građevine 2012: dovršeno
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: R.B.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir, predjel “Virić”, dio k.č. 13914, k.o. Vir
Namjena i veličina: drveno-metalna nadstrešnica za kamp kučicu, betonska ploča na koju je postavljena kamp kučica i sanitarni čvor na betonskoj podlozi s tipskim pvc spremnikom za vodu.
Stanje građevine 2012: u gradnji
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: J.M.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir,predio Velika Slatina dio k.č.2189 k.o.Vir
Namjena i veličina: prizemna građevina 2,90×5,60; betonska ploča 7,95×3,80
Stanje građevine 2012: izgrađena
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: M.L.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir,predio Velika Slatina dio k.č.2189 k.o.Vir
Namjena i veličina: prizemna građevina 4,10×4,20m
Stanje građevine 2012: izgrađena
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: R.J.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir, predjel “Virić”, dio k.č. 13914, k.o. Vir
Namjena i veličina: prizemna drvena građevina i uzidano postolje za tipski spremnik za vodu na betonskoj podlozi 3,10 x 2,00 metara
Stanje građevine 2012: izgrađena
Prostorni plan: PPUO Vir

INVESTITOR: T.Š.
PODACI O GRAĐEVINI
Lokacija otok Vir,predio Velika Slatina dio k.č.2189 k.o.Vir
Namjena i veličina: betonska ploča 7,15×3, 4×2, 5×2,6; prizemna građevina 2,9×5,6+1.4×2,4; sanitarni čvor 1,6×1,35
Stanje građevine 2012: izgrađena
Prostorni plan: PPUO Vir

Izvor: ZL