fbpx

AKCIJA MLADIH PREDALA AMANDMAN NA PRORAČUN Manje novca za Ured župana i stranke za baby boom u Zadarskoj županiji

Županijski vijećnici Akcije Mladih Marko Pupić Bakrač, Ante Rubeša i Kristijan Kotlar predali su na današnjoj sjednici Županijske skupštine amandman na Prijedlog Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. Amandman objavljujemo u cijelosti.

Poštovani,

ovo je amandman koji će AM predati na Proračun za 2018 godinu. Vidjeti ćemo koliki su vijećnici domoljubi kada treba posegnuti u vlastite džepove. Na verbalnoj razini najveći su domoljubi na svijetu. Sad kvazidomoljubi ili domoljubi pokazati će prihvaćanje ili ne prihvaćanje ovog domoljubnog amandmana:

Klub vijećnika Akcije mladih 

Županijske skupštine Zadarske županije

Predsjednik Županijske skupštine

 Zadarske županije

Željko Lončar

 Na temelju članka 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i na temelju članka 101. Poslovnika Županijske skupštine Zadarske županije (Službene glasnik Zadarske županije broj 20/09,6/13,14/13,17/13,23/16)), upućujemo sljedeći:

 

AMANDMAN br. 1.

na Prijedlog Proračuna Zadarske županije za 2018. godinu

i projekcije za 2019. i 2020. godinu

1.)  Povećanje sredstava na:

Programu 2606 – Programi za mlade,

Aktivnost: A 2606-02 – Mjere demografske obnove,

za iznos 3 752 600  kn

2.)  Smanjenje sredstava na:

Razdjel 010 Ured Župana

Programu 1101 – djelovanje izvršne vlasti,

A1101-01 Poslovanje ureda župana

za iznos 500 000,00 kn.

A1101-02 Suradnja

za iznos 50 000,00 kn

A1101-03 Pokroviteljstva i donacije

za iznos 500 000,00 kn.

A1101-05 Pomoć dane inozemstvu unutar općeg proračuna

za iznos 100 000,00 kn

3.) Smanjenje sredstava na:

Razdjel 20 Upravni odjel za financije i proračun

Programu 1104- djelovanje zakonodavne vlasti

A1104-04 Naknade županijskim vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela Županijske skupštine

za iznos 1 452.600,00 kn.

4.) Smanjenje sredstava na:

Razdjel 100 Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove

Programu 1104- djelovanje zakonodavne vlasti

A1104-03 Donacije političkim strankama i nacionalnim manjinama

za iznos 1 150.000,00 kn.

 

Obrazloženje uz prijedlog Amandmana na Proračun Zadarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu:

Ovim amandmanom povećala bi se sredstva za demografske mjere u proračunu sa predviđenih 1 840 000 kuna na 5 592 600 kuna. Uz to predlažemo da se Pravilnikom uredi kako će Zadarska županija isplatiti ova sredstva kroz porodiljne naknade na područjima od posebne državne skrbi, slabo razvijenim ruralnim područjima i otocima. Naime besmisleno je neučinkovito da Zadarska županija isplaćuje porodiljne naknade u gradu Zadru i drugim razvijenim primorskim općinama. Na tim područjima sredstva za tu namjenu dužne su osigurati visokorazvijene općine i gradovi. Svrha županije je da osigura ravnomjeran gospodarski i demografski razvoj svih dijelova županije. S ovim sredstvima i ovakvom raspodjelom postigao bi se demografski boom na sada praznim i opustošenim dijelovima Zadarske županije. Za prvo novorođeno dijete porodiljna naknada iznosila bi 2.000 kuna, drugo 4.000 kuna, treće 15.000 kuna, četvrto i svako iduće novorođenče 30.000 kuna.

Da bi se povećala sredstava za demografske mjere-porodiljne naknade smanjila bi se sredstva Uredu župana za 1 150 000 kuna, naknade vijećnicima i vanjskim članovima radnih tijela za  1 452.600,00 te donacije političkim strankama za 1 150 000 kuna. Po potrebi dodatna sredstva za ovu svrhu mogu se osigurati rebalansom proračuna.

Ured župana kako i stoji u prijedlogu proračuna obavlja savjetodavne poslove, protokolarne poslove, poslove odnosa s javnošću… u tu svrhu sasvim dovoljan će biti iznos od 1 254 600 kuna koliko županu ostaje u proračunu.

Valjda je rješavanje najvećeg gorućeg problema u zadarskoj regiji i RH bitnije od savjetovanja, protokola, financiranja kojekakvih partija i stražnjica županijskih vijećnika.

U Zadru, 12. prosinca 2017.

Potpis

        Marko Pupić- Bakrač

                                                                                                           Kristijan Kotlar

                                                                                                             Ante Rubeša