fbpx

NARODNE NOVINE Raspisan natječaj za imenovanje (reizbor) ravnatelja/ice Narodnog muzeja Zadar

U Narodnim novinama broj 55, godina 2018., objavljen je natječaj za imenovanje odnosno reizbor ravnatelja Narodnog muzeja Zadar.

Natječaj prenosimo u cijelosti.


NATJEČAJ

za imenovanje (reizbor) ravnatelja/ice Narodnog muzeja Zadar, Poljana pape Aleksandra III b.b.
Na natječaj se mogu javiti osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi.
– da ima akademski naziv magistar/magistra povijesti, magistar/magistra povijesti umjetnosti, magistar/magistra etnologije; magistar/magistra biologije, odnosno odgovarajući naziv stručnog specijalista, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju a ima visoku stručnu spremu povijesti, povijesti umjetnosti, etnologije te dipl. ing. biologije;
– radne i organizacijske sposobnosti na temelju kojih se očekuje da će s uspjehom voditi Muzej.
Ravnatelj/ica muzeja imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan po istom postupku.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– domovnicu
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)
– uvjerenje o nekažnjavanju
– potvrdu o radnom stažu
– program rada za četverogodišnje razdoblje.

Pisane prijave i naznačene dokumente o ispunjavanju uvjeta, dostaviti Narodnom muzeju Zadar, Poljana pape Aleksandra III b.b., 23000 Zadar, u roku od 8 dana od objave natječaja s naznakom »Natječaj za ravnatelja«. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u zakonskom roku.

Narodni muzej Zadar