fbpx

Stradat će građani koji neće moći dobiti “klasični” kredit

Kod klasičnog kreditiranja kreditna sposobnost utvrđuje se “ručno”, temeljem propisanih uvjeta kreditiranja, a banke konzultiraju i druge izvore informacija o klijentovoj (ne)ažurnosti, poput crnih lista

Ograniči li Ministarstvo financija visinu minusa po tekućim računima na razinu jedne plaće, dio građana koji su u daleko većem minusu morat će od banaka tražiti neki drugi kredit kako bi njime minus spustili na traženu razinu. No, iako se to čini kao tehnički jednostavna operacija, gdje se jedan dug naprosto zamjenjuje drugim, naši izvori iz poslovnih banaka tumače da to baš i nije tako, jer metoda izračuna dozvoljenog minusa nije ista kao i kada se odobrava “klasični” kredit. Naime, na visinu minusa, uz redovne mjesečne priljeve, može utjecati i urednost klijenta u ranijim razdobljima, te niz drugih specifičnih paramatera putem kojih banke ocjenjuju svoje klijente i izrađuju njihov “profil”.

Naravno, banke očekuju da će Ministarstvo financija, upusti li se u tu “avanturu” rezanja minusa, propisati i dodatna pravila ponašanja koja će spriječiti lomove u ovakvim situacijama. Da bi se dakle provelo snižavanje minusa, potrebno je puno toga uskladiti, postaviti nova pravila igre. Bankare smo i službeno upitali postoji li dakle mogućnost da klijent koji trenutno ima određenu visinu minusa, neće biti kreditno sposoban za odobravanje gotovinskog kredita za pokrivanje tog minusa.

Najkonkretnije su odgovorili u Splitskoj banci gdje kažu da “visina odobrenog prekoračenja po tekućem računu prema postojećim procedurama ne ulazi u izračun kreditne sposobnosti, pa je dakle teoretski to moguće”, potvrdili su nam u Splitskoj banci, no odmah i naglasili da je to dakle moguće da se desi “po sadašnjim važećim pravilima i procedurama”.

– Kakva će praksa biti za npr. godinu dana koliko prijedlog izmjene zakona i ostavlja mogućnost prilagodbe (ako se prihvati) sada je nemoguće pretpostaviti, zaključuju u Splitskoj banci. U toj se banci minus revidira svaka tri mjeseca, na njegovu visinu utječu samo redoviti mjesečni prilivi, a prilikom odobravanja konzultiraju se određeni parametri koji sugeriraju urednost u otplati. U slučaju urednosti klijenta, klijentu se automatikom kalkulira prekoračenje sukladno paketu koji koristi (koeficijentima za prekoračenje) i redovitim primanjima, zaključuju u Splitskoj banci.

U Erste banci iznos dopuštenog prekoračenja po tekućem računu određuje se individualno, maksimalno do 50 tisuća kuna, te se ugovara najčešće na rok od 12 mjeseci. Kod utvrđivanja visine, u obzir se ponajprije, osim same visine primanja, uzimaju bihevioralni elementi poput dosadašnjeg poslovanja po računima otvorenim u banci te urednosti otplate postojećih obveza. Unosom svih potrebnih parametara, informatički sustav banke automatski izračunava maksimalno dopušteni iznos koji klijent može realizirati putem okvirnog kredita, kažu u ovoj banci. Vele da s obzirom da su zakonske izmjene tek u najavi i da nisu poznati svi detalji, u ovom trenutku teško mogu govoriti hoće li se i u kolikoj mjeri pojaviti slučajevi upitne kreditne sposobnosti za realizaciju novog kredita kojim bi se zatvorile postojeće obveze po okvirnom kreditu. U svakom slučaju, ako nove mjere stupe na snagu, zajedno s klijentom pokušat ćemo naći optimalno rješenje, poručuju iz Erstea.

U Zagrebačkoj banci vele da se dopuštena prekoračenja odobravaju automatski, na temelju redovnog priljeva plaća i mirovina. Visina prekoračenja ovisi isključivo o visini pojedinačnog redovnog primanja i urednosti poslovanja po tekućem računu kod konkretnog klijenta. Izračun visine prekoračenja se provodi svakih 6 mjeseci, uz mjesec dana ranije najavu eventualnih izmjena, a kako bi klijent s njima bio na vrijeme upoznat. U Privrednoj banci Zagreb kažu da se kod njih dopušteno prekoračenje odobrava na rok od šest mjeseci, a na visinu prvenstveno utječe redovitost i visina redovitog priljeva, ali i ostali parametri kojima se procjenjuje urednost poslovanja klijenta.

Izvor: ZL